Công ty Xi măng Nghi Sơn

Hội đồng Quản trị Xi măng Nghi Sơn họp phiên thứ 46

24 05 2021

Ngày 6 tháng 12 năm 2007, tại Hà Nội, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty đã họp phiên thứ 46. Tại phiên họp này, lãnh đạo các Khối đã báo cáo HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và tiến độ thực hiện Dự án mở rộng năm 2007. HĐQT cũng đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2008.

HĐQT đã đánh giá cao việc Công ty hoàn thành các chỉ tiêu về khối lượng sản xuất, sản lượng bán hàng, lợi nhuận trong năm qua và mong muốn rằng trong năm 2008, Công ty sẽ vượt qua những khó khăn - đặc biệt là sự tăng giá vật tư, nguyên liệu đầu vào và có những chính sách thích hợp để hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.

Xi măng Nghi Sơn

Tin tức liên quan

Thong ke