Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ – PCCN lần thứ 14 tại nhà máy xi măng Nghi Sơn
Công ty Xi măng Nghi Sơn

Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ – PCCN lần thứ 14 tại nhà máy xi măng Nghi Sơn

26 01 2021

Kể từ khi thành lập liên doanh Nghi Sơn năm 1995 cũng như đến khi nhà máy được đưa vào vận hành thương mại từ thàng 6 năm 2000 và đến ngày hôm nay, An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) luôn là vấn đề được ban lãnh đạo Công ty quan tâm hàng đầu cùng với chất lượng sản phẩm.

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ - PCCN như thế  đối với công ty đặc biệt là duy trì sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp, trong những năm qua Công ty XMNS đã luôn chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về ATVSLĐ – PCCN. 

Ngoài việc tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật về ATVSLĐ - PCCN, công ty Xi măng Nghi Sơn còn hướng tới mục tiêu cao hơn như xây dựng “văn hóa an toàn lao động”. Đó là một văn hoá mà trong đó người lao động có quyền có một môi trường làm việc an toàn và vệ sinh, quyền đó được người sử dụng lao động tôn trọng, người lao động được tham gia tích cực để bảo đảm một môi trường làm việc an toàn và vệ sinh, thông qua một hệ thống với các quyền, trách nhiệm và bổn phận được xác định bằng hệ thống văn bản về ATVSLĐ trong đó “nguyên tắc phòng ngừa được đặt vào vị trí ưu tiên hàng đầu”.

Để hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ - PCCN lần thứ 14 năm 2012 với chủ đề “Xây dựng văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động”. Cán bộ CNV và người người lao động Công ty xi măng Nghi Sơn đã nhiệt liệt hưởng ứng, tham gia các nội dung hoạt động của tuần lễ ATVSLĐ - PCCN một cách toàn diện và có hiệu quả nhất với các hoạt động cụ thể :

  • Lập kế hoạch hành động cụ thể cấp Nhà máy và triển khai thực hiện tới từng bộ phận của Nghi Sơn cũng như các nhà thầu.
  • Tổ chức xem xét lại công tác quản lý về an toàn, vệ sinh lao động tại từng đơn vị.
  • Tổng hợp kết quả thực hiện các kiến nghị tuần tra, biện pháp an toàn cần khắc phục, các kiến nghị đề xuất.
  • Tiến hành làm vệ sinh tổng thể khu vực do đơn vị mình quản lý.
  • Các nhà thầu vận chuyển nội bộ tăng cường quản lý, kiểm tra các phương tiện vận chuyển nhằm tránh rơi vãi vật liệu xuống đường nội bộ trong suốt tuần lễ.
  • Tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ - PCCN với sự tham gia đầy đủ của đại diện các bộ phận đoàn thể của Nghi Sơn và các nhà thầu trên mặt bằng nhà máy.Tập trung chỉ đạo hoạt động tuyên truyền giáo dục và công tác đào tạo bằng nhiều hình thức để trang bị và củng cố kiến thức ATVSLĐ - PCCN cho người lao động.
  • Rà soát hoàn thiện hệ thống quản lý ATVSLĐ - PCCC từ công tác tổ chức đến quá trình thực hiện bao gồm cả giám sát và công tác cải tiến.

Tuần lễ ATVSLĐ - PCCN lần thứ 14 năm 2012  khẩu hiệu “Xây dựng văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động” là một chương trình hoạt động tổng thể, hành động tích cực hưởng ứng Tuần lễ sẽ tạo nên một khí thế mới trong mỗi tổ chức, đơn vị và toàn thể người lao động.

Xi măng Nghi Sơn

Tin tức liên quan

Thong ke